Archiv pro měsíc: Listopad 2014

Účetnictví a účtování pro Společenství vlastníků jednotek

Účetnictví a účtování pro Společenství vlastníků jednotek je jistým způsobem specifické. Společenství vlastníků jednotek účtuje jako nezisková organizace, kde se mají všechny náklady účtovat jako čerpání záloh na správu, tudíž by se nemělo stát, že by na konci roku vznikla ztráta.

Za vedení účetnictví odpovídá výbor. Každé SVJ má zvolený výbor, který, kromě několika dalších úkonů, schvaluje a podepisuje závěrku účetnictví. Sankce v případě kontroly z Finančního úřadu jsou 3 % a 6 % hodnoty aktiv. Takže pokud máte za několik let naspořenou hezkou sumičku, může tato pokuta docela bolet.

Výsledek hospodaření musí být ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze stejný. Shromáždění vlastníků rozhoduje v rámci schvalování účetní závěrky o jeho převedení do „fondu ze zisku“. U některých SVJ si mohou zisk z přijatých úroků rozdělovat vlastníci mezi sebe. V takovém případě jej musí zdanit jako příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP).

Příloha jako nezbytná součást závěrky

Příloha je velmi důležitá a naprosto nezbytná součást závěrky, protože obsahuje údaje, které doplňují informace vykázané v účetních výkazech (rozvaha a výkaz zisku a ztráty), nebo je podrobněji rozvádí. Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek.

Povinnosti společenství vlastníků jednotek

Proč správce a co se v zákoně rozumí správou domu

Zpravidla není v možnostech jednotlivce zajistit správu budovy o několika bytech. Nemluvě o zabezpečení zásadních oprav a jejich financování. Pro tyto účely vznikají společenství vlastníků jednotek. Jak fungují?

Společenství vlastníků jednotek zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména

 • včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,
 • řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,
 • plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

  Společenství nejen že je pověřeno výkonem práva, ale důležité také je, že se může jménem členů také zavazovat. Z opačného úhlu pohledu to znamená, že vlastníci jednotek mohou pod hlavičkou Společenství žádat banku o úvěr na opravy společných částí domu a díky statutu Společenství také mohou bance nabídnout odpovídající zajištění úvěru. Tím je sjednání zástavního práva k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Přičemž nutnou podmínkou pro sjednání smlouvy o zástavním právu k jednotce je souhlas vlastníka jednotky.

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nově dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. účinného od 1.1.2014 nevzniká ze zákona jako je tomu dle dosavadní legislativy, ale dle § 1203 nového občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného příslušným krajským/městským soudem) po předchozím schválení stanov SVJ. Schválení stanov se uskutečňuje buď v rámci uzavírání prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám (doposud označované jako tzv. prohlášení vlastníka budovy), má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků nebo uzavřením smlouvy o výstavbě anebo kdykoliv později, nedošlo-li ke schválení stanov některou z těchto skutečností. Schválení stanov vyžaduje souhlas vlastníků všech jednotek, namísto dosavadní většiny.

Dle výslovného ustanovení § 1199 nového občanského zákoníku je dovoleno, je-li v domě méně než pět jednotek, že může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

Poměrně zásadní novou úpravou v novém občanském zákoníku od 1.1.2014 je v zásadě povinnost v domech, kde je alespoň pět jednotek ve vlastnictví alespoň tří různých vlastníků, SVJ založit, neboť dle § 1198 odst. 2 do veřejného seznamu (tj. do katastru nemovitostí) se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem. Strany kupní smlouvy by tudíž v těchto případech po 1.1.2014 měly vždy požadovat doložení v rejstříku zapsaného společenství vlastníků. Jinak si totiž výrazně zkomplikují zápis převodu bytu nebo nebytového prostoru do katastru nemovitostí. Kupní cena by tak rozhodně měla být hrazena prodávajícímu až po zápisu vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí, a to předtím do úschovy důvěryhodného subjektu. Nebude-li katastrálnímu úřadu výpisem z rejstříku společenství doložen vznik SVJ, katastrální úřad vlastnické právo nezapíše! Do doby, kdy vlastníci učiní potřebné kroky ke vzniku SVJ, jsou veškeré převody v těchto domech zablokovány. Doporučuje se tedy s dostatečným předstihem veškeré úkony vyřešit před tím, než se některý s vlastníků rozhodne bytovou či nebytovou jednotku prodat či darovat.

Orgány SVJ dle nového občanského zákoníku jsou shromáždění, které je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků (namísto dosavadního pověřeného vlastníka). Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Nový občanský zákoník obsahuje nově náležitosti stanov SVJ. Dle § 3041 odst. 2 ustanovení stanov dosavadních SVJ, která odporují donucujícím ustanovením nového občanského zákoníku, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti, tj. k 1.1.2014. SVJ má povinnost přizpůsobit do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31.12.2016) stanovy úpravě nového občanského zákoníku a doručit je rejstříkovému soudu, do něhož je SVJ  zapsáno. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud SVJ zruší a nařídí její likvidaci.

 

V ostatním se práva a povinnosti členů společenství vlastníků bytových jednotek a nebytových prostorů v případech, kde společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona před 1.1.2014, se řídí dosavadními právními předpisy, tj. zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Do 31.12.2013 byl prvozápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku osovozen od soudního poplatku. S účinností od 1.1.2014 je prvozápis společenství vlastníků jednotek zatížen soudním poplatkem ve výši 6.000 Kč.

Naše kancelář zajišťuje kompletní služby pro společenství vlastníků jednotek, a to počínaje jejich vznikem. Společenstvím zajišťujeme především následující služby:

 1. a) dodání veškerých vzorů dokumentů potřebných pro fungování společenství vlastníků, tj. např. stanovy, jednací řád, spisový a archivační řád, domovní řád, pozvánky na schůzi, zápisy ze schůzí, evidenční listy, podpisové vzory, plné moci,
 2. b) sladění stávajících stanov SVJ do souladu s novým občanským zákoníkem,
 3. c) organizační zajištění 1. schůze  shromáždění SVJ,
 4. d) zajištění zápisu a veškerých změn zápisu SVJ v rejstříku. Změny v zápisu SVJ v rejstříku se týkají nejčastěji: změna stanov, změna členů výboru SVJ, změna pověřeného vlastníka aj.,
 5. e) registraci SVJ u příslušného správce daně,
 6. f) poradenská, spisová, archivační a správcovská činnost ve prospěch SVJ,
 7. g) zpracování veškerých změn prohlášení vlastníka a zastupování u katastrálního úřadu ve správním řízení a
 8. h) komplexní správa nemovitostí.

Katastr koupě bytů nezapíše, nejsou-li v domech společenství vlastníků

Kupujícím bytů vyvstal nový problém. Od letošního ledna blokuje zapsání změny vlastnictví bytu v katastru často fakt, že majitelé ostatních bytů v domě nezaložili společenství vlastníků jednotek (SVJ). To musí mít své stanovy a být zapsané u rejstříkového soudu. Pokud kupující výpis z rejstříku nepředloží, převod vlastnického práva nelze dokončit.

společenství vlastníků jednotek

společenství vlastníků jednotek

„Lze očekávat každým dnem, že bude přibývat případů, kdy kvůli absenci zapsání SVJ u rejstříkového soudu nebudeme na katastru moci zapsat nového vlastníka v momentě, kdy bude chtít byt koupit od dosavadního majitele,“ potvrdila Právu vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hl. město Praha Daniela Šustrová.

Podle ní nový občanský zákoník vytváří od 1. ledna 2014 „silný motivační tlak na vlastníky bytů především u nové výstavby bytových domů, aby společenství vlastníků jednotek zakládali“. Jsou totiž domy, kde se vlastníci ani nesešli, a tuto povinnost ignorují.

„Z ustanovení zákona vyplývá, že SVJ musí vzniknout a být zapsáno, když už je u nové výstavby bytového domu prodán čtvrtý byt. Pokud se tak nestane, pátý byt již nemůžeme zapsat, dokud SVJ nevznikne a nebude zapsáno u rejstříkového soudu,“ dodala Šustrová.

Dalo se to obejít

Až do minulého roku šlo podobnou situaci obejít tak, že lidé v domě rychle a formálně přijali tzv. vzorové stanovy vydané nařízením vlády. SVJ de facto vzniklo automaticky, i když nevykonávalo reálně činnost.

Vzorové stanovy také platily automaticky v případech, kdy se vlastníci bytů ohledně znění stanov, tedy pravidel hry při správě domu, neshodli.

Jenže od ledna paragraf 1198 odst. 2 nového občanského zákoníku hovoří o tom, že do veřejného seznamu (tj. do katastru nemovitostí) se „nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků“. Evidenci a zápis SVJ mají na starosti rejstříkové soudy v rámci krajských soudů.

Starší SVJ, založená víceméně formálně a automaticky před 31. 12. 2013, mají povinnost přizpůsobit se novému občanskému zákoníku do tří let, tj. do 31. 12. 2016, přepracovat především podle něho stanovy a doručit je rejstříkovému soudu.

„Neučiní-li tak, rejstříkový soud je vyzve. Uplyne-li lhůta, soud SVJ zruší,“ sdělila Právu advokátka Bohdana Hejduková z portálu Pravnigramotnost.cz. A to pak bude blokovat prodej jakéhokoliv bytu v domě.

Postižený asi přijde i o tisíce

Jedním z těch, kteří na absenci SVJ už doplácejí, je i Michal Kříž z Prahy. Zřejmě přijde o tisíce korun, tedy o poplatek za hypotéku a náklady na odhad nemovitosti. Chtěl si koupit v Praze byt 2 + kk za tři milióny korun. Vyřídil si schválení hypotéky na 1,8 miliónu korun.

Jenže katastr odmítl převod vlastnictví zapsat. „Pan Kříž si od prodávajícího nenechal předem doložit výpis z rejstříku společenství vlastníků,“ dodala Hejduková. Problém podle ní je, pokud se jen jeden jediný vlastník začne vůči novým stanovám bránit námitkami. Pokud se majitelé bytů nedohodnou, musí o věci rozhodovat soud.

„Od ledna 2014 už neexistuje jiná možnost, jak jinak tuto situaci vyřešit,“ potvrdila Hejduková. Kupujícím doporučuje, aby výplatu kupní ceny ve smlouvě vždy výslovně vázali až na zápis do katastru. Pro případ, že zápis vlastnického práva katastr zablokuje, měl by kupující mít v kupní smlouvě jasně definované právo na odstoupení od smlouvy, a tím i celé transakce.

Nová pravidla pro SVJ: Změny stanov i nižší hlasovací kvórum

O silvestrovské půlnoci 2013 odzvonilo starému zákonu o vlastnictví bytů a nahradila ho pravidla z nového občanského zákoníku. Ta dopadají jak na nová společenství vlastníků jednotek, tak na ta zřízená podle starých předpisů. Stará společenství tak budou muset například upravit své stanovy, na druhou stranu by ale mělo být snazší třeba hlasování o opravách domu.

Dle nového zákoníku musí vzniku SVJ nejprve předcházet proces jeho založení. K založení je nově vyžadováno schválení stanov, k jejichž schválení bude zapotřebí souhlasu vlastníků všech jednotek. Stanovy budou muset být sepsány formou notářského zápisu. Vzhledem k tomu, že náležitosti stanov má obsahovat již prohlášení vlastníka či smlouva o výstavbě, doporučujeme připravit stanovy již zároveň s těmito dokumenty.

Podle dosavadní právní úpravy vznikala SVJ automaticky přímo ze zákona. V praxi se však ukázalo, že si řada domů tento stav vůbec neuvědomovala, nebo k němu byla lhostejná. Samotný vznik společenství vlastníků je proto nově vázán až na zápis do veřejného rejstříku.

Aby bylo předejito nečinnosti vlastníků při zakládání SVJ a při jeho zápisu do rejstříku, stanovil zákonodárce povinnost učinit tyto kroky v domě nejméně s pěti jednotkami a třemi různými vlastníky. V případě, nedojede-li ke vzniku SVJ, bude blokován zápis do katastru nemovitostí při převodu vlastnického práva na dalšího vlastníka. Tím by měli být vlastníci jednotek dostatečně motivováni k založení společenství.

Společnost KOBERCE BRENO

Společnost KOBERCE BRENO byla založena v roce 1994 jako velkoobchod s podlahovými krytinami. Od roku 1998 se podnikatelské aktivity rozrůstají o vlastní maloobchodní síť prodejních center. K upevnění pozice došlo v roce 2001 odkoupením 100% podílu konkurenční společnosti KTI s.r.o. Následně pod značku KOBERCE BRENO přibylo „Království koberců“ s vlastním logem a prodejními jednotkami, které v současné době nesou logo BRENO a jsou plně začleněny mezi ostatní prodejny společnosti.

Společnost KOBERCE BRENO

Společnost KOBERCE BRENO

KOBERCE BRENO je ryze český subjekt. Je jedním z největších a nejvýznamnějších tuzemských prodejců podlahových krytin zajišťujícím prodej a servis na celém území ČR. Společnost je zároveň přímým dovozcem a nejsilnějším distributorem významných zahraničních výrobců. V roce 2006 BRENO expandovalo na slovenský trh otevřením poboček v Bratislavě, Trenčíně a Nitře. V roce 2008 následovala prodejna v Martině a v roce 2009 v Žilině.
Síť specializovaných prodejen BRENO nabízí kompletní sortiment podlahových krytin – metrové koberce bytové, zátěžové, nebo vlněné v široké škále barev, vzorů a materiálů. Připraveny jsou originální a luxusní kusové koberce v klasických i moderních vzorech. Nepřeberná je i nabídka PVC v nových designech dokonale imitujících dřevo nebo dlažby. Doplňkovým programem je bytový sortiment a garnýže.
KOBERCE BRENO zajišťuje pro zákazníky profesionální a komplexní služby. Samozřejmostí je kvalifikované poradenství, rozvoz a pokládka, případně úprava podlahové krytiny.

Přečtete si také:

 Jak mi Scientologie může pomoci?
Scientologie – vše o Scientologii, jak jsem poznal Scientologii

PIEDRA – Praha, Horní Počernice

Společnost PIEDRA je výrobcem a prodejcem produktů z přírodního kamene. Vyrábíme kamenné koberce, u kterých nabízíme největší výběr na našem trhu. Dále vyrábíme oblázky a drtě, kuchyňské a koupelnové desky, parapety, obklady a dlažby, schody, sprchové vaničky a umyvadla. Nejčastěji vyrábíme výrobky z mramoru a žuly, ale i z jiných přírodních materiálů.

Kamenný koberec, mramorový koberec a kamínkový povrch, litá dlažba a podlahy. Dále mramorové drtě a oblázky. Obklady a dlažby z přírodního kamene – mramor, žula, travertin a pískovec. Vyrábíme kamenné kuchyňské desky, schody, parapety a podobně.

PIEDRA - Praha, Horní Počernice

PIEDRA – Praha, Horní Počernice

Chladící kamenné kostky, whisky stone

Mramorové kostky  jsou často užívané jako chladící kostky ( whisky stone ) do nápojů, které mají výhodu, že v ochlazovaném nápoji nerozpouští žádnou vodu a nápoj si zachovává stálou chuť. Díky tomu, že se jedná o přírodní kámen, je chlad v nápoji déle udržovaný. Jedná se také o netradiční a zajímavou formu chlazení nápojů ve spojení s přírodním kamenem. Kámen stačí ponechat cca 3 hodiny v mrazáku a již můžete nápoj chladit.

Přečtete si také:

První Ideální organizace Scientologické církve v Latinské Americe Mexico City

 Jak mi Scientologie může pomoci?

Už máte zařízené cestovní pojištění?

Správný cestovatel ví, že bez cestovního pojištění by se do zahraničí rozhodně neměl pouštět. Na cestách nikdy nemůžete tušit, co vás potká za dobrodružství. Průměrně vás cestovní pojištění přijde na pár set korun. Přesto se za celý rok vyskytne mnoho případů, kdy se turista pojistit zapomněl, ať už záměrně či díky špatné paměti. Následně se mu přihodila na dovolené nepříjemnost fyzického rázu a neštěstí je na světě. Každé poranění nebo nemoc se v zahraničí tvrdě účtuje. Když k tomu připočtete případný převoz zpět do České republiky, můžete se dostat na pěkných pár miliónů.

Už máte zařízené cestovní pojištění?

Už máte zařízené cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je položka, na které se rozhodně nevyplatí šetřit. Těch pár set korun za to opravdu nestojí. Podívejte se na srovnání pojištění na cesty u všech známých poskytovatelů. Díky našemu chytrému nástroji budete ihned v obraze a vyberete si jen to nejvýhodnější cestovní pojištění,

Přečtete si také:
Blogerka o Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví

 

Kdo by nechtěl levné pneumatiky?

Pro každého majitele automobilu je při drahém provozu získat občas něco výhodně. Finanční položky na spotřebu a neplánované opravy jsou velmi nákladné. V našem internetovém obchodě mzb.cz si můžete dopřát opravdu levné pneu a příslušenství. Většinu zboží máme přímo na skladě, takže dodací lhůty jsou velmi krátké. Pneumatiky všech světových značek a velikosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kdo by nechtěl levné pneumatiky?

Kdo by nechtěl levné pneumatiky?

Už několik týdnu vám nabízíme letní pneumatiky, abyste byli na výměnu včas připraveni. Levné pneu, které máme na skladě, doručíme následující pracovní den po objednání. Ostatní zboží doručíme od 3 do 6 dnů. Pravidelně pro vás připravujeme slevy, po kterých jsou již tak levné pneu prakticky za „babku“. Není nic snazšího, než se o tom přesvědčit na vlastní oči. Těšíme se na vás v našem obchodě. Jsme si jistí, že si u nás vyberete.

Přečtete si také:

Nové kontinentální ústředí pro další fází expanse Scientologie v Evropě
Dianetika Moderní věda o duševním zdraví

Autopůjčovna Praha: NONSTOP servis pro řidiče

Máte právě váš vůz v autoservisu a potřebujete se nutně dostat na dovolenou, služební cestu či na návštěvu za příbuznými? V takovém případě můžete využít služeb Autopůjčovna Praha. K dispozici u nás máte deset vozů značky Škod a Mercedes, které jsou schopny dopravit až osm osob. U nás neplatíte žádné skryté poplatky a navíc se můžete těšit na zvýhodněné akce. V současnosti jsme pro vás připravili akci víkend, kdy platíte za 4 dny cenu 3 dnů. Vozový park tvoří moderní vozy, jejichž maximální stáří je 5 let. Součástí vybavení každého automobilu je klimatizace a autorádio. Vůz vám po vzájemné dohodě přistavíme na vámi určené místo. Půjčit si u nás můžete také GPS navigaci, dětskou autosedačku či střešní box. Autopůjčovna Praha můžete kontaktovat po celých 24 hodin denně na pobočkách v obchodních domech Kotva, Galerie Butovice, Europark a Globus Zličín.

Autopůjčovna Praha: NONSTOP servis pro řidiče

Autopůjčovna Praha: NONSTOP servis pro řidiče

Dobu zapůjčení vozu si určujete sami. Běžné si lze naše automobily půjčit na víkend, 2 až 14 dní, 15 až 29 dní a nebo na měsíc. Bez problémů je rovněž možné se dohodnout na delším pronájmu vozu, kde jsme schopni vám nabídnout opravdu výjimečnou cenu. Autopůjčovna Praha se pohybuje na trhu již delší dobu. Náš vozový park však průběžně doplňujeme. K dispozici tak máte nejmodernější a nejbezpečnější automobily.

 

Přečtete si také:

Cíl Scientologie ?

Kájínek se brzy objeví na plátně

Není to až tolik let, co plnil Jiří Kájínek zprávy i články ve všech tuzemských médiích. Příběh muže odsouzeného za vraždy na mnoho let do kriminálu zaujal velkou část národa. Pro jedny je Kamínek hrdina a nespravedlivě odsouzený. Pro jiné je to jen obyčejný vrah, který má, co si zasloužil. Ať už je jeho vina na vraždách jakákoli, dá se bez přehánění říci, že v porevoluční éře vzbudil Kájínek z odsouzených největší poprask. Mnoho lidí nadzvedlo ze židle, když byl tento muž odsouzen. Někteří se snaží stále očistit jeho pověst a bojují proti větrným mlýnům.

Kájínek se brzy objeví na plátně

Kájínek se brzy objeví na plátně

V letošním roce dokonce vznikl film, který je inspirován jeho životem. Režisér ani scénárista se nestaví do role soudců, ale vyprávějí příběh jednoho člověka. Příběh, který je plný dobrodružství, temných stínů a překvapivých obratů. V těchto týdnech se stále jedná o tom, jestli se bude moci slavnostní premiéry zúčastnit hlavní hvězda – sám Jiří Kájínek.

Přečtete si také:

Co dělat, když ženu po rozchodu s bývalým přítelem přepadá panický strach

Film Harvest obdržel cenu za kampaň Zdravé pracoviště

Film se věnuje dvaceti sběračům hroznů na jihu Francie. Náročnou práci provádějí jako sezónní dělníci starší i mladé osoby. Musejí přenášet těžký náklad, snášet vedra, a od stříhání se jim z nůžek dělají puchýře, avšak i přes všechna tato příkoří lidé navazují krátkodobá přátelství. Film Harvest byl oceněn jako hluboce lidské a vizuálně neobyčejné zobrazení těchto pracovníků a jejich prostředí. Kampaň zdravé pracoviště pořádané agenturou hraje tato filmová cena ústřední roli při zvyšování povědomí o problematice BOZP tím, že podněcuje k diskusi, podporuje v Evropě bezpečná a zdravá pracoviště, rozšiřuje filmotéku v oblasti BOZP. Cena tohoto typu je udělována na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku už šestý rok. Cena je pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tento film bude agentura promítat po celé Evropě za účelem zvýšení povědomí o problematice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Dovolená u moře i na horách

Trávíte volné chvíle raději u moře nebo si s oblibou vyšlápnete do hor? Dovolená se dá strávit opravdu mnoha způsoby. Každý jsme zvyklí na něco jiného. Někdo si nedovede představit, že by celých 14 dní odpočíval na pláží. Pro příznivce aktivně strávené dovolené se takové nicnedělání stává až utrpením. Lenošení na pláží ovšem není nic, zač bychom se měli stydět. Také u moře se dá strávit zajímavá dovolená. Podniknout můžete spoustu výletů, zasportovat si nebi si užívat kulinářských skvostů exotické kuchyně. U nás najdete desítky zájezdů do mnoha zajímavých oblastí po celém světě. Dovolená z naší nabídky vás zavede do všech známých evropských destinací, stejně jako za exotikou typu Kuba, Maledivy či Indie. Náruživí cestovatelé si jistě vyberou zájezd, o kterým dlouho snili.

Betonový plot – univerzální provedení plotu

Dokud nemáte kolem domu pořádný plot, nemůžete říct, že je zcela dokončen. Při výběru si dejte záležet, aby byl plot maximálně kvalitní, odolný a také esteticky zpracovaný, protože vám jde určitě o to, aby vám plot zajistil dokonalý pocit bezpečí, soukromí a také ochrany vašeho majetku. Jak ale vybrat ten správný plot a co by měl vlastně splňovat? Požadavky na oplocení se člověk od člověka liší, je tedy třeba si stanovit rozhodující kritéria, co od plotu očekáváte právě vy, a podle nich se rozhodovat. Pro mnohé je důležitý pocit bezpečí a ochrany, takoví si potom vybírají masivnější plot, za kterým se cítí mnohem bezpečněji. Problém je, že masivní plot většinou nepůsobí zrovna esteticky. Je-li tedy pro vás stejně důležitá funkčnost plotu jako jeho designové zpracování, vaše volba je jasná – betonový plot od Betonovéploty.net vyrobený z vysoce kvalitního materiálu – českého betonu stálého složení. Ten dodává plotu neobyčejnou pevnost, pružnost a navíc i odolnost. Vlastnosti betonu propůjčují plotu také velmi dlouhou životnost, betonové ploty vydrží spolehlivě sloužit několik desítek let, odolávají prudkým změnám teploty, působení mrazu, sněhu i deště a jsou maximálně pevné, takže nepodléhají ani mechanickému poškození. Pro ještě větší odolnost a zároveň pružnost jsou do betonu přidávány ocelové armatury, které podporují stabilitu betonového plotu, aby odolal i prudkým změnám teplot. Nemusíte se ale bát, že by byl betonový plot příliš robustní, po designové stránce jsou betonové ploty řešeny tak, aby byly esteticky propracované do posledního detailu. Betonovéploty.net vám nabídnou betonové ploty s různými dekory, barvami a tvary, ze kterých můžete vybírat. Neváhejte a nechte si i vy instalovat betonový plot kompletně na klíč.

Mystery shopping odhaluje realitu

Mystery shopping (neboli fiktivní nákup) je metoda průzkumu trhu, jenž umožňuje odhalit realitu zákaznického servisu zejména v maloobchodě. Mystery shopping je možné provádět jak u vlastní prodejny, tak i u prodejen konkurenčních firem za účelem zjištění kvality služeb a přístupu a schopnostech prodávajících. Formu tohoto průzkumu provádí mystery shopper – fiktivní nakupující. Pokud mystery shopper provádí průzkum osobní návštěvou formou běžného nákupu, požaduje i atypické úkony, tak aby co nejpodrobněji otestoval znalosti a dovednosti prodávajících a jejich přístup k zákazníkovi. Základními body výzkumu při mystery shoppingu bývá profesionalita personálu, první dojem, jak se zákazník cítí, poskytované služby a způsob řešení nestandardních situací. Základní prvky, na které se fiktivní nakupující zaměřuje, je: jak dlouho trvá, než si zákazníka někdo všimne, způsob pozdravu, otázky prodavače, aby mohl doporučit vhodný produkt, prodejní argumenty, odborné znalosti, způsob předvedení zboží, doporučení dalších produktů. Hodnocen je také vzhled, čistota a uspořádání prodejny, firemní oblečení prodávajících a jejich označení jmenovkou. Při svém průzkumu mystery shopper ověřuje i profesionalitu prodávajících při vyřizování reklamace, možnost doručení zboží, termín dodání apod. Profesionálně provedený mystery shopping odhalí reálné informace, které je nemožné získat jinými metodami. Osobní jednání může být doplněno dalšími způsoby komunikace – např. telefonickým kontaktem (mystery calling) nebo e-mailovým kontaktem (mystery mailing). Pokud máte zájem ověřit schopnosti svých zaměstnanců – prodávajících, odhalit jejich případné chyby v komunikaci a v poskytování informací a služeb zákazníkům, využijte služeb profesionální firmy zajišťující mystery shopping – společnosti ANERI s.r.o. z Liberce. Firma ANERI pro vás zajistí kompletní průzkum a zpracuje závěrečnou analýzu. Samotnou analýzou práce však nemusí končit. Společnost ANERI je připravena poskytnout lektory a kouče, kteří pomohou prodávajícím zefektivnit práci a zlepšit prodejní výsledky.

Vizitky jako odrazový můstek?

Vizitky vnímáme jako součást prezentace vaší firmy. Malá kartička se jménem a kontakty se může stát odrazovým můstkem k probuzení zájmu vašeho obchodního partnera. Při tvorbě vizitky umíme být kreativní a velmi nápadití. Nezacházíme však za hranici dobrého vkusu. Nejde nám o to se za každou cenu odlišit. Takové případě často končí spíše komicky. Vizitky jsou sice jedinečné, ale ne zrovna v pozitivním slova smyslu. Našim klientům vždy navrhneme hned několik nápadů, jak by vše mohlo vypadat. Nasloucháme názorům druhé strany a snažíme se krůček po krůčku přiblížit vaší představě. Často je to nelehký úkol, ale vždy se vyplatí být trpělivý. Nyní jste poznali, jak pracujeme, v teoretické rovině. Určitě se vám však vyplatí, jak postupuje společnost Pixolo v praxi. Jste připraveni na efektivní spolupráci?

Přečtěte si také:
Scientology Churches europe

PPC reklama se vyplatí

Na světě existují různé typy reklamy. Od té dryáčnické, která působí pouze na efekt. Přes poněkud ospalou reklamu, která zaujme asi stejně jako seriál pro dospívající dívky. Až po reklamu efektivní, která způsobí automatické otevírání peněženky vašich zákazníků. PPC reklama patří do posledně jmenované skupiny. Je šetrná k vašim financím a přitom přinese prokazatelné úspěchy. Kouzlo je v tom, že platíte pouze za proklik k vaší reklamě. Máte tedy jasně podloženo, proč a za co platíte. Nemůže se stát, že byste vyhazovaly své finanční prostředky oknem. Dokážeme vaši PPC reklamu přesně zacílit. Získáte tak pouze zákazníky, o které nejvíce stojíte. Předem víte, kolik vás vše bude stát. Zaplatit nám navíc můžete až po skončení celé kampaně. PPC je v reklamním světě, bez přehánění, opravdovým zjevením. Společnost Pixolo se pasuje v tomto ohledu na odborníka a naši dosavadní klienti nám dávají za pravdu. Těšíme se, že budeme moci efektivní reklamní kampaň připravit také pro vás!

Gravírování není lavírování

Lavírování vašemu podnikání jistě není vlastní. Víte, co chcete a víte, jak toho dosáhnout. Nic mezi tím. Možná se vám tedy bude hodit metoda zvaná gravírování. Pokud jste se ještě s tímto neobvyklým slovem nesetkali, tak je to způsob velmi podobný ručnímu rytí. S tím rozdílem, že my k němu používáme moderní laserové nástroje. Gravírování se používá na dárkové a reklamní předměty, kde chcete zanechat jméno a logo vaší firmy. Stejně tak je využitelné na výrobu dveřních štítků a jmenovek. Šíře využití gravírování je téměř bez hranic. Prakticky do jakéhokoli materiálu jsme schopni přenést váš otisk. Ať už se jedná o sklo, dřevo, kůži či dokonce gumu.

Autopůjčovna: Navštivte 1 ze 4 pražských poboček

Nejste majitelem automobilu a nutně ho na pár dní či týdnů potřebujete? Nebo máte vůz v autoservisu a ani na tak krátkou dobu se bez něj neobejdete? Žádný problém! Naše autopůjčovna je připravena vám poskytnout moderní vozy značky Škoda a Mercedes. Najdete nás na čtyřech pražských pobočkách, které se nacházejí v Kotvě, Galerii Butovice, Globusu Zličín a Europarku Štěrboholy. Nabízíme klasické osobní automobily i vozy, které pojmou až osm osob. Pravidelně pro vás připravujeme zvýhodněné akce. Nyní se vám určitě vyplatí využít akce víkend, kdy si půjčíte vůz na 4 dny a platíte pouze 3 dny. Samozřejmostí je přistavit vám vůz na místo, které si sami určitě. Součástí vybavení vozu je vždy klimatizace a autorádio. Rádi vám poskytneme také autosedačku, GPS navigaci a střešní „zahrádku“. Autopůjčovna má otevřeno na všech svých pobočkách po celý pracovní týden, doslova od rána do večera. Kontaktovat nás však můžete sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Ať už potřebujete půjčit vůz na 2 dny nebo na měsíc, můžete se těšit na velmi příznivé ceny.

Autopůjčovna: Navštivte 1 ze 4 pražských poboček

Autopůjčovna: Navštivte 1 ze 4 pražských poboček

Po dohodě je možné lhůtu 30 dnů bez problémů prodloužit. Vždy pro vás máme připravený dostatek počet vozů. Stáří jednotlivých automobilů je maximálně 5 let. Průběžně nabídku doplňujeme a starší vozy vyřazujeme. Pečlivě dbáme o to, abyste řídili pouze technicky i vzhledově vytříbené automobily. Autopůjčovna se těší na vaši návštěvu. Přijďte si vybrat vůz, který vás bez problémů zaveze na místo určení.

 

Aku nářadí Vám usnadní mnoho práce !

Z naší široké nabídky si vybere opravdu každý. Nabízíme opravdu rozmanitou nabídku veškerého aku nářadí. AKU NÁŘADÍ musí mít doma opravdu každý správný kutil i profesionální řemeslník. Toto bateriové nářadí je v poslední době velmi oblíbené a to zejména pro svoji praktičnost. Je určeno opravdu pro všechny, protože se vyzdvihuje nad ostatním nářadím například svojí lehkostí, jednoduchostí a hlavně jednoduchým ovládáním, které zvládnout i šikovné ženy, které doma nemají chlapskou ruku. Výhodou aku nářadí je hlavně to, že si ho můžete vzít opravdu kamkoliv a to hlavně tam, kde nemáte přístup k elektrickému proudu. Tím se usnadní veškerá práce mnohým z vás. Protože potřebujete například opravit něco v zahradním domku, kde nemáte elektriku a kabel tam přes celou zahradu nedosáhne, tak využijete naše skvělé aku nářadí. Je to tak jednoduché. Jediné co musíte udělat je, že si musíte nabít akumulátor, díky kterému Vám pak AKU NÁŘADÍ vydrží celé hodiny. Vy tak bezstarostně můžete pracovat na svých plánech i tam, kde to doposud nebylo vůbec možné. Veškeré práce se nyní stanou opravdovou radostí pro každého z Vás. V naší rozmanité nabídce naleznete opravdu velké množství nejrůznějšího aku nářadí. A to více než 330 kusů produktů. Celou naší nabídku jsme rozdělili do přehledných podkategorií, aby pro Vás hledání Vámi požadovaného produktu bylo co nejsnazší. Mezi ty nejoblíbenější a zákazníky nejvíce vyhledávanější produkty patří například aku vrtačky. Aku vrtačka by neměla chybět v žádné dílně i domácnosti. Tyto vrtačky jsou opravdu všestranné a byly vyvinuty s ohledem na nejvyšší požadavky. S nimi hravě zvládnete práci se stavebními materiály, ale také jemné vrtání. Dalším velmi oblíbeným produktem jsou aku šroubováky. Výhodou těchto šroubováků je, že mají pogumovanou protiskluzovou rukojeť, takže se velice dobře drží a skvěle se s nimi manipuluje. Navíc mají i skvělý výkon. Dalším skvělým aku nářadím jsou například aku kladiva, aku brusky, utahováky, svítilny, sponkovačky – hřebíkovačky, aku sady nářadí, aku vysavače, řezačky, rádia, postřikovače, aku pily, nůžky a mnoho dalšího. Naše nabídka je zkrátka velmi široká. Neváhejte tedy a objednejte si i vy svoje AKU NÁŘADÍ do dílny či domácnosti. Určitě nebudete litovat.

Aku nářadí Vám usnadní mnoho práce !

Aku nářadí Vám usnadní mnoho práce !

Přečtete si také:
Chování a jednání ostatních ovlivňuje vaše přežití.

Kuchařská show v Fort Harrisonu ve prospěch místních dětí

Kuchařská show v Fort Harrisonu ve prospěch místních dětí
| Spojené státy • 30. června 2013 |

Jedinečná benefiční akce ve prospěch místních Dobrovolníků Clearwateru se konala v prostorách centra Fort Harrison Scientologické církve.

Pět kuchařů, pět chodů a pět vín – taková byla nabídka, kterou si nenechalo ujít 85 hostů, kteří se 9. června zúčastnili benefiční kuchařské show v centru Fort Harrison Scientologické církve. Na celé akci se vybralo 7.000 dolarů pro místní Dobrovolníky Clearwateru.

Show, kterou spoluorganizoval časopis Tampa Bay Magazine, se konala v Křišťálovém tanečním sále centra Fort Harrison, jehož šéfkuchař Zoltan Vajna a jeho zástupce Nico Roth byli mezi kuchaři, kteří prezentovali své kuchařské umění.

Místní Dobrovolníci Clearwateru jsou neziskovou organizací založenou v roce 1994 za účelem zlepšení života v obci Clearwater a okrese Pinellas. Mezi jejich charitativní akce patří Hledání velikonočních vajec v parku Coachman, Zimní země divů v Clearwateru a modní přehlídka Fashions. Dále pomáhají sponzorovat řadu akcí včetně osvěty o lidských právech, jež podporuje Scientologická církev. Vybrali více jak 100.000 dolarů a věnovali více jak 50 tun potravin a hraček potřebným dětem a jejich rodinám.

Ve Fort Harrisonu se pořádají charitativní koncerty, večeře, setkání místní komunity a každoroční sváteční oběd ve prospěch komunity okresu Pinellas.

Jedna z prvních vegetariánských restaurací v Praze

Restaurace Góvinda jsou známé po celém světě svými chutnými a výživnými vegetariánskými pokrmy. Naše restaurace v Soukenické ulici existuje již od roku 1995 a patří mezi první vegetariánské restaurace v Praze.

Ve dvoupodlažní budově v čistém, klidném a nekuřáckém prostředí uprostřed rušného velkoměsta, v blízkosti pražských kulturních památek, největších městských nákupních center a řeky Vltavy, můžete ochutnat rozličné druhy indických specialit a lahodná jídla nejrozmanitějších chutí starodávné indické kuchyně. Nabízíme bohaté a pestré menu složené z nejrůznějších chodů, velký výběr netradičních sladkostí a navíc – přídavky zdarma. Za poslechu meditativní hudby se můžete nejen výborně najíst, ale také příjemně uvolnit a relaxovat. Využijte jedinečnou možnost zakusit fascinující atmosféru východní kultury prastaré Indie. V přízemí budovy si pak v orientálním obchůdku můžete na památku a pro radost pořídit dárky jak pro sebe tak pro své blízké.

Přijďte zažít chuť jiného světa…

Loving Hut také v Praze

Loving Hut
Loving Hut International Vegan Restaurant & Café je mezinárodní síť veganských restaurací založená Nejvyšší Mistryní Ching Hai. Hlavním motem společnosti je mír, láska a harmonie mezi všemi bytostmi. Restaurace Loving Hut již dlouhou řadu let dokazují, že veganský způsob stravování není pouze etickou volbou, ale velice chutnou, zdravou, vyváženou a rozmanitou alternativou vzhledem k běžnému stravování.

V České Republice byla první restaurace Loving Hut otevřena v roce 2007 v Londýnské ulici v Praze. Brzy se stala oblíbenou a vyhledávanou. Další pražské pobočky pak na sebe nedaly dlouho čekat a v současné době se může z existence restaurece Loving Hut na svém území radovat město Plzeň. Děkujeme našim milým zákazníkům za to, že svou návštěvou restaurací Loving Hut umožňují růst a rozšiřování sítě těchto restaurací a dovolují tak i mnoha dalším poznat tuto stále více oblíbenou možnost.

Přidejte se k našim spokojeným a stálým zákazníkům i Vy!

Motto:
Všechny bytosti na planetě mohou žít mezi sebou a planetou v míru, lásce a harmonii.

Veškeré pokrmy v naší restauraci jsou proto čistě rostlinného původu tedy veganské. Vytváříme bezpečné a vhodné prostředí pro rodiny a zákazníky všeho věku. Všechny prostory v našich restauracích jsou nekuřácké a sortiment našich nápojů je bez alkoholu.

S konceptem šetrným k životnímu prostředí Vás zveme k ochutnání naší mezinárodní kuchyně, která nám všem umožňuje jíst jídlo nejen chutné, ale také přispívající k zdravějšímu a šetrnějšímu životnímu stylu, zatímco naše ekologická stopa je pro Zemi mnohem příznivější. Snažíme se, aby složky našich pokrmů a nápojů nebyly geneticky modifikované, snažíme se získávat ingredience od místních výrobců, abychom zákazníkům nabídli pokrmy zaručeně čerstvé a lahodné a abychom tak minimalizovali transport potravin.

Jsme součástí mezinárodního řetězce Loving Hut International Vegan Restaurant & Café jehož iniciátorkou je Nejvyšší Mistryně Ching Hai, humanitární aktivistka, umělkyně, duchovní učitelka, zastánkyně veganského stravování a soucitného způsobu života.

Restaurace řetězce Loving Hut se nově otevírají po celém světě a nabízejí všem vznešený způsob veganského stravování, které je v harmonii s přírodou na naší planetě. Loving Hut International je nejrychleji rostoucím řetězcem veganských restaurací na celém světě.

Na Vaší návštěvu se těší Tým Loving Hut

Nejvyšší soud Velké Británie rozhodl

Scientologická Církev Mezinárodní

Nejvyšší soud Spojeného království Velké Británie a Severního Irska vydal koncem roku 2013 rozhodnutí, jež je historickým mezníkem ve vztahu k Scientologickému náboženství

Scientologická církev mezinárodní s radostí oznamuje, že Nejvyšší soud Spojeného království vydal koncem roku 2013 přelomové rozhodnutí, jímž prohlašuje kapli v naší Scientologické církvi Londýn za místo náboženského vyznávání podle zákonů Spojeného království. Cítíme velkou radost za naši Londýnskou církev a šťastný Scientologický pár, který tento celý případ inicioval. Dále nás velmi potěšilo, že všichni angličtí scientologové si budou plnoprávně uzavřít své manželství před rodinou a přáteli scientologickou náboženskou svatební ceremonií, jež se bude celebrovat v kapli Londýnské Scientologické církve.

Ve svém usnesení, že Scientologie je náboženstvím a že její kaple (kterou je možné nalézt v každé Scientologické církvi na světě) je místem náboženského vyznávání, Nejvyšší soud rozhodl, že definice náboženství a vyznávání musí být moderní a dostatečně široká, aby zahrnula víry, jež vyznává většina světové populace.

Usnesení Nejvyššího soudu v sobě obsahuje principy rovnosti a ne-diskriminace v otázkách náboženství. Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu zajišťuje, že se s Scientologickou církví a scientology nebude jednat odlišně než s ostatními náboženstvími a jejich farníky a že jim budou udělena stejná práva.

Rozhodnutí Nejvyšší soud Spojeného království spolu s usnesením Nejvyššího soudu Austrálie z roku 1983, jež uznává Scientologii jako náboženství, představuje dva důležité případy ve věci náboženství, jež byly rozhodnuty nejvyššími soudy Spojeného království a Austrálie. Mimo to, náboženská povaha Scientologie a Scientologického náboženství byla potvrzena formou mnoha právních a správních rozhodnutí v mnoha zemích po celém světě.

Přejeme šťastnému páru vše dobré a těšíme se na naše anglické farníky, kteří v budoucnosti oslaví mnoho svateb v naší Londýnské kapli.

Scientologická církev International

 

Scientologie v České republice

Scientologie na Slovensku

 

Zdravé mlsání

Sweet Secret of raw je první raw food cukrárna v České republice. Přinášíme vám přes sto druhů čerstvých dortů, sušenek, ovocných plátků, cereálií, sýrů a dalších raw pochutin. Vše je připravováno z čerstvých, čistě rostlinných surovin a s maximální šetrností a péčí. Naše výrobky neobsahují lepek, laktózu ani cukr – slazené jsou pouze sirupem z agáve nebo medem. Přejeme vám tedy „Zdravé mlsání celý den“.

O cukrárně

Sweet Secret of raw přichází na svět po roce provozu raw food restaurace Secret of raw v Praze na Žižkově. Zúročili jsme tak poznatky a zkušenosti získané během toho času a vytvořili další pobočku zaměřenou na převážně sladké dobroty, ale i další delikatesy.

 

O Raw Food

Raw food neboli vitariánství nebo také syrojedení je forma zdravého stravování, která má pozitivní dopad jak na vaše tělo, tak na vaší duši. Raw food znamená, že jídlo, kterým se živíme, nebylo uvařeno ani nijak tepelně upraveno nad 42 ˚C. Živiny a enzymy, které jsou vystavené teplotě nad 42 ˚C odumírají a jsou pro tělo pouze mrtvou potravou a tudíž zátěží.

Techniky asistů pomáhají zmírnit vyčerpání z maratonu

| Tokio, Japonsko • 7. prosince 2013 |

Scientologové v Tokiu pomohli běžcům v cíli Maratonu Ichikawa

Účastníkům Maratonu Ichikawa pomohla v říjnu 2013 jednoduchá technika, která zmírnila fyzické vypětí z 42 kilometrového závodu. Dobrovolní duchovní Scientologické církve Tokio si postavili „rehabilitační stanoviště“ v cíli závodu a pomáhali sportovcům speciální scientologickou technikou, která urychluje uzdravení a regeneraci.

Program Dobrovolných duchovních byl speciálně sestaven pro použití jak Scientology tak nescientology. Každý člověk, jakéhokoli vyznání a kultury se může vzdělat jako dobrovolný duchovní a použít tyto nástroje, aby pomohl své rodině a komunitě. A všichni to mohou udělat.

Scientologické asisty, které vyvinul zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard, jsou nedílnou součástí programu dobrovolných duchovních Scientologické církve. Popis těchto technik je k vidění ve videu, které vysvětluje použití technik asistů a slouží jako úvod k internetovému kurzu, který je k dispozici na scientologických webových stránkách a stránkách Dobrovolních duchovních Scientologické církve, kde se může tyto techniky naučit každý.

Asisty jsou jedním z nástrojů pro život, které se dobrovolní duchovní učí. Vzdělání pro ně bylo kdysi dostupné pouze v scientologických církvích, misích a na turné dobrovolných duchovních. Od roku 2010 je ale všech 19 kurzů, z kterých se vzdělání dobrovolných duchovních skládá, dostupných na internetových stránkách Scientologické církve a Dobrovolných duchovních.

Vybaveni efektivní technologií na vyřešení potíží, Dobrovolní duchovní se řídí heslem: „Bez ohledu na to, o jaký problém se jedná, něco se s tím dá udělat.“

Program Dobrovolných duchovních překračuje hranice všech národů, kultur a náboženství. Je zde proto, aby pomáhal všem, kteří to potřebují.

Když vytvořil program Dobrovolných duchovních, napsal L. Ron Hubbard: „Pokud se někomu nelíbí zločin, krutost, nespravedlnost a násilí v této společnosti, může s tím něco udělat. Může se stát dobrovolným duchovním a pomoci ji zcivilizovat, přinést jí svědomí, laskavost, lásku a svobodu od utrpení tím, že jí vštípí důvěru, slušnost, čestnost a toleranci.“

Scientologie v České republice

 

Restuarace syrové stravy v Praze

Secret of Raw (Tajemství syrové stravy) vám přináší životní filozofii zdravého stravování, která má pozitivní dopad jak na vaše tělo, tak na vaší duši. Dokážeme vám, že jíst syrovou stravu je nejenom zdravé, ale hlavně obohacující, pestré a zábavné. Poznáte všechny benefity tohoto přístupu, který je skvělou cestou k udržení krásného, mladého těla a ducha a zároveň dokáže být léčitelem mnoha onemocnění.

Nabídka restaurace

Naše vize

– plnohodnotné raw food menu
– denní obědové menu
– denně čerstvé raw specialitky – dorty, zákusky, snacky, rychlá jídla “to go”
– rozvážky jídel (najdete nás na damejidlo.cz)
– catering pro soukromé i firemní akce
– raw food kurzy – přípravy jídel (1 až 4 denní komplexní kurzy)
– kurz přechodu na raw food životní styl
– detox kúry a konzultace, jak léčit své neduhy
syrovou stravou
– semináře na různá témata spjatá s tělem i duší
– výběrové kávy a čaje, bio vína z ČR i zahraničí
– malý obchůdek s pomůckami a surovinami pro
raw life style
Projekt Secret of Raw vzniknul jako směr, který pomůže každému natolik,
na kolik jej kdo potřebuje. Živou stravou totiž lze léčit fyzické nemoci,
ale i získat duševní rovnováhu.

Secret of Raw není tedy pouhá další restaurace, my jsme si jen vybrali jídlo
jako prostředek pro naši komunikaci ozdravného procesu. To nás na druhou
stranu nečiní léčiteli; tento ozdravný proces jde sám, podle toho, jak si kdo
přeje a jak se kdo postaví k zodpovědnosti za vlastní život.

Jak již bylo řečeno jinými moudrými, tato generace/tento nový věk potřebuje
nová povolání. A my jsme přišli s konceptem plným nových povolání. U nás je
každý v projektu plně školen do subjektu, který nabízíme, a hlavně vice méně
žije či se snaží žít to, co hlásáme.

Každý má své zkušenosti a různou úroveň, ve které se nachází, ale právě
proto je to naprosto v souladu s naší klientelou. Protože i klienti, kteří přichází,
potřebují různé náhledy podle toho, jaký motiv je k nám přivádí.

Tento projekt je tedy nedozírný, protože jeho hlavní téma je – nalezení cesty
sám k sobě. Vybrali jsme si však moc příjemný prostředek, kterou je STRAVA,
a ta nám tu cestu může dělat velice příjemnou. Pomáhá nám být bdělý ke svému
organismu a tím pádem i ke své duši.

Pomáhá nám rozpoznat, co chceme a co ne, jak v jídle, tak potažmo ve všech
dalších oblastech našeho života.

Náš tým byl vybrán právě podle těchto kvalit, se záměrem být schopen
komunikovat naší vizi a prvotně právě pro svůj vztah a touhu po vlastním
rozvoji. V podobě kuchařek a servírek k vám tedy s láskou promlouvají ti, kteří opravdu žijí SECRET OF RAW.

Těšíme se na vás a na další možnosti, které nám Secret of Raw odhalí.

Novinky ve vzdělání v Nepálu

Nová scientologická brožura informuje o lepších výsledcích studentů

Nepál  15. března 2013

V brožuře vydané v březnu 2013 Scientologickou církví se píše o učiteli z Nepálu, který zavedením Studijní technologie, jejímž autorem je L. Ron Hubbard, zvýšil průměrnou úspěšnost u zkoušek v Nepálu z 30 % na 80 %. Toje podstatné zlepšení.

Nepál byl a jako celé země je zatím na 180 místě z 205 zemí při srovnávání testů národní vzdělanosti a pan Sharma při hledání řešení tohoto problému hledal a našel na internetu Aplikovanou Scholastiku se Studijní technologii od L. Ron Hubbarda. Naučil se základy a inicioval zkušební program se vzorkem studentů z různých tříd ve své škole.

Jako svědectví toho, jaký rozdíl může způsobit jeden člověk, vypovídá brožura Scientologie, jak pomáháme: Aplikovaná scholastika, dosahujeme gramotnosti a vzdělanosti, vydaná v březnu 2013 Scientologickou církví, o práci pana Bijaye Sharmy, známého autora vědeckých učebnic a pedagoga, který neúnavně pracuje na zlepšování kvality vzdělávání v Nepálu.

Více než půl milionu učebnic, jejichž autorem je pan Sharma, je používáno v Nepálu, a každá obsahuje úvod do Studijní technologie L. Rona Hubbarda. Tím se dostala tato technologie ke studentům celého národa v široké míře. Pan Sharma dále založil stálé vzdělávací centrum Aplikované scholastiky v Nepálu, které bylo slavnostně uvedeno do provozu Ministerstvem školství.

Úspěšnost u zkoušek, jež předtím stagnovala na 30 procentech, vystoupala na více než 80% u všech studentů ze všech tříd. Na základě úspěšnosti tohoto zkušebního programu se pan Sharma přihlásil na kompletní vzdělávací program pro učitele v areálu Aplikované scholastiky v Missouri, USA. Po svém návratu do Nepálu vytvořil program pro 1.600 učitelů, kteří používají Studijní technologii k transformaci výuky ve svých třídách a v celé zemi.

Aplikovaná scholastika vyškolila více než 135.000 učitelů z 42 národů, kteří pak následně mohli předat Studijní technologii milionům kolegů a studentů. Organizace pracuje se stovkami přidružených škol a vzdělávacích programů po celém světě, jimž poskytuje účinné nástroje studia vyvinuté L. Ron Hubbardem.

Brožura Scientologie, jak pomáháme: Aplikovaná scholastika, dosahujeme gramotnosti a vzdělanosti, je jednou ze série publikací představených Scientologickou církví, která tak reaguje na žádosti o více informací o Scientologickém náboženství a jeho podpoře humanitárním iniciativám a programům na zlepšení společnosti. Více informací najdete na stránkách Scientologické církve www.scientology.org/AppliedScholastics.

###

Aplikovaná scholastika (Applied Scholastics International) je světskou neziskovou veřejně prospěšnou korporací, která se staví čelem k problému negramotnosti šířením objevů L. Rona Hubbarda na poli vzdělávání a gramotnosti.

Co je server Smahu.com

Server Smahu.com obsahuje katalog webových stránek, e-mail a fotografie, zprávy, horoskopy, online hry, vyhledávání, TV video,  Portál smahu.com se zařadil mezi nejnavštěvovanější web stránky na slovenském internetu. Naší snahou je přinést atraktivní služby našim uživatelům které dokáže používat každý. Denně nás navštíví zhruba 10.000 unikátních uživatelů a toto číslo každým měsícem roste dramaticky. Služby na tomto webu jsou poměrně propracované a nabízí dobrou užitnou hodnotu. Návštěvníci nebudou litovat času strávenému na tomto serveru.

Zajímavý je třeba denní a týdenní horoskop. Chcete každý den dostávat horoskop e-mailem?

Cesta ku šťastiu, o.z. – Práce s romskými komunitami

V obci Jasov je kromě známého barokního kláštera a jeskyně, romská osada s 1600 romskými obyvateli. Jasov je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. Leží v jihozápadní časti Košické kotliny, na území pod dominantou vápencové Jasovské skály.

Jasov_obec_1[1]

Osada je známá, tak jako většina romských osad, špínou a dlouhodobými (zpravidla 40 až 50 let) černými skládkami a vyhraněnými vztahy mezi romskými a neromskými obyvateli.

IMGP9037[1]

Základní postuláty, na kterých byl projekt postaven:

1. Základní účely mysli a základní povaha člověka jsou vždy jednoznačně konstruktivní a vždy jednoznačně dobré; řešení jsou pozměněny pouze pozorováním, výchovou a hlediskem. Člověk je dobrý.

2. pozorovatelný faktem je, že nepořádek v prostředí degraduje myšlení člověka. A tedy opačně, pokud člověka přivedeme k tomu, aby on zlepšil své prostředí, tak se zvyšuje jeho odpovědnost a zlepšuje se schopnost řešit vlastní problémy.

3. Jediné, co musí být uděláno, je nechat proudit Cestu ke štěstí do společnosti. „Jako jemný olej rozptýlen po rozbouřeném moři, bude klid proudit dál a dál.“

Vycházeje z výše uvedeného, byl projekt v Jasově založen na jednom z morálních pravidel, která aktuálně pomůže řešit nejpalčivější z problémů romské komunity – a to morální pravidlo č.12 Ochraňujte a zlepšujte své životní prostředí.

Důležitost byla připsána osvětě a vzdělávání dětí i dospělých z osady s důrazem na co nejlepší porozumění klíčovým slovům.

Výsledky jsou následující:

1. Romové vlastními silami, bez nároku na odměnu a bez použití mechanismů, postupně uklízejí osadu od odpadu. Klíčovým bylo úklid velké skládky při vstupu do osady a úklid potoka. Viděli na vlastní zkušenosti, že když vyvinou úsilí na zlepšení svého prostředí, i okolí zareaguje pozitivně. Po dlouhé době byly v televizi odvysílány pozitivní zprávy o Romech. To je povzbudilo k další činnosti. Je třeba vyzdvihnout i velmi dobrou spolupráci se Starostou obce Jasov a místním zastupitelstvem, kteří mají zájem řešit tyto problémy v obci.

Romové tedy za roky 2010, 2011, 2012 a do září 2013 odklidili – 150 kontejnerů odpadu. Důležitým faktem je, že uklizené části osady zůstávají uklizené.

Cesta ku šťastiu, o.z.
Žilinská 8
Bratislava
811 05

tel.č. +421903555589

E-mail: info@cestakustastiu.sk